شرایط عضویت

شرایط عضویت در انجمن طراحان صحنه و لباس


الف) عضویت وابسته با حداقل 110 امتیاز 

ب) عضویت پیوسته با حداقل200 امتیاز و سابقه عضویت وابسته به مدت دو سال. (ارائه درخواست کتبی عضو وابسته به شورای مرکزی جهت تبدیل به پیوسته )
ج) عضویت افتخاری ( کلیه کسانی که به عناوین مختلف منشأ خدمات در حرفه طراحی بوده اند، با پیشنهاد شورای مرکزی انجمن و یا هیأت مدیره خانه تئاتر و قبول دعوت از جانب شخص مورد نظر به عضویت افتخاری انجمن درآیند و مورد حمایت های مادی و معنوی خانه تئاتر و انجمن قرار گیرند )

1-ارائه مدرک فارغ التحصیلی کارشناسی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم

2-طراحی صحنه  و یا لباس اجرای حرفه ای حداقل 3 اجرا برای فارغ التحصیلان مرتبط و حداقل 5 اجرا برای فارغ التحصیلان غیر مرتبط

3-دستیاری طراح صحنه و یا طراح لباس در 2 اجرای حرفه ای برای فارغ التحصیلان مرتبط  4 اجرای حرفه ای برای فارغ التحصیلان غیر مرتبط با اخذ تاییدیه از طراحان مورد وثوق انجمن

- هر 30 روز یکبار (پیشنهاد : آخرین چهارشنبه هر ماه ) شورای مرکزی جلسه ای برای عضویت های جدید و تبدیل عضویت های وابسته به پیوسته با حضور متقاضی در محل خانه تئاتر برگزار شود .

توضیح  مهم :

 ارائه مدارک و مستندات برای تمامی موارد ذیل  الزامی است ( ارائه بروشور ، اسکیس صحنه و لباس ، عکس اجرای نمایش (حداقل 5 عکس از نمایش ) ، لوح های افتخار و مدارک علمی )


جدول امتیاز وابسته
ردیفموضوعتوضیحامتیاز
1تحصیلات با ارائه مدرک تحصیلیفارغ التحصیل رشته   طراحی30بند   تحصیلات 30 امتیاز دارد ، در صورت عدم کسب بند 1 از بخش های دیگر باید امتیاز   آور باشد
2تحصیلات با ارائه مدرک تحصیلیفارغ التحصیل رشته   های هنری15
3آموزشتدریس در مراکز علمی معتبر15
4پژوهشمقاله ، کتاب20
5اسکیساسکیس صحنه و لباس10
6عکس اجراارائه عکس های اجرای   نمایش5
7دستیاری طراحیبا تائید کتبی طراح   صحنه یا لباس5
8جوایزجشنواره های معتبر با ارائه مدرک کتبی10

9اجرااجرای عموم  و جشنواره ها
10

10اجرااجراهای دانشکده ای   برای عموم5
جمع   امتیازها110
جدول امتیاز پیوسته
ردیفموضوعتوضیحامتیاز

1
آموزشتدریس در مراکز علمی معتبر40
2
پژوهشمقاله ، کتاب50

3
اسکیساسکیس صحنه و لباس20

4
عکس اجراارائه عکس های اجرای   نمایش20

5
جوایزجشنواره های معتبر با ارائه مدرک کتبی
30

6
اجرااجرای عموم  و جشنواره ها40

جمع   امتیازها200