هیات مدیره

هیات مدیره انجمن طراحان صحنه و لباس

عضو اصلی هیات و رئیس هیات مدیره: میثم نویریان (رزومه)

عضو اصلی هیات نایب رئیس هیات مدیره: مژگان عیوضی (رزومه)

عضو اصلی هیات مدیره و منشی: سمیه پسندیده (تهرانی) (رزومه)

عضو اصلی هیات مدیر و روابط عمومی: مونا گلپایگانی (رزومه)

عضو  هیات مدیره و خزانه دار: آذرمیدخت پولادی ها (رزومه)

بازرس اصلی: هلیا میرهادی (رزومه)

بازرس علی البدل: آذر نجیبی (رزومه)