لیسانس طراحی صحنه از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1369
عضو هیئت مدیره انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تآتر
طراح صحنه
مدرس دانشگاه فرهنگیان
آموزش هنری در مناطق آموزش و پرورش
حکم داوری مسابقات هنری از اداره کل آموزش و پرورش
مجوز تدریس از معاونت هنری وزارت ارشاد
مجوز تدریس از سازمان فرهنگی هنری
گواهی کارآفرینی از موسسه کار و امور اجنماعی