آئین نامه


آئین نامه انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر

فصل اول: کلیات : تعاریف، اهداف و موضوع فعالیت  
ماده 1- نام انجمن، طراحان صحنه و لباس می باشد که با قبول کامل اساسنامه خانه تئاتر طبق این آیین نامه به فعالیت می پردازد.
ماده2- انجمن طراحان صحنه و طراحان لباس به عنوان یکی از انجمن های وابسته و  زیرمجموعه موسسه فرهنگی هنری خانه تئاتر به شمار می آید. این انجمن تشکلی  است صنفی، فرهنگی، هنری، غیرسیاسی ، غیر تجاری، که جهت تحقق اهداف ذکر شده  در این آیین نامه و اساسنامه خانه تئاتر تشکیل گردیده است.
ماده3- انجمن، متشکل از طراحان صحنه و طراحان لباس تئاتر است.
ماده4- مدت فعالیت- مدت فعالیت انجمن از تاریخ تشکیل تا موجودیت خانه تئاتر  می تواند ادامه داشته باشد، منوط بر اینکه در چهارچوب قوانین و مقررات  اساسنامه خانه تئاتر و این آیین نامه عمل کند.
ماده5- مرکز فعالیت انجمن طراحان صحنه و طراحان لباس در خانه تئاتر، در حال  حاضر به نشانی، تهران، خیابان انقلاب، خیابان صبای جنوبی( برادران شهید  مظفر) نبش کوجه ماه، ساختمان آفتاب، طبقه اول است.
تعریف: منظور از طراح، فردی است که بر اساس متن یا موضوع مشخص با هماهنگی  کارگردان، مسئولیت طراحی و خلق فضای بصری یک نمایش و تمامی اجزای تشکیل  دهنده آن، همچنین طراحی جامه بازیگران و متعلقات آن را بر عهده می گیرد و  تحت نظارت او توسط گروههای تولیدی و اجرایی تهیه و آماده می شود و بر طبق  توافق نامه یا قرارداد مکتوب با ذکر زمان و مکان مشخص ، برای نمایش طراحی  می کند.
تبصره 1: طراحان صحنه و لباس، طراحان صحنه و یا طراحان لباس، هر یک می توانند با اعلام عنوان حرفه خود به عضویت انجمن درآیند.
تبصره2: در مواردی که طراحی صحنه و لباس توسط دو نفر انجام شود، طراحان  صحنه و لباس، برای اجرای طرح  های خود جهت هماهنگی و همسو بودن با اجرا  باید با هم تعامل نمایند.
دستیار طراح: به فرد یا افرادی اطلاق می شود که بازوی اجرایی طراح محسوب می  شوند، و در تمامی مراحل از تحقیق تا طراحی و ... ، تا مونتاژ دکور و یا  پرو لباس و ژنرال پرو و اولین اجرای عمومی طراح را همراهی و تحت نظر و آرا  طراح، کار می کند. بدیهی است که تعداد دستیاران بستگی به حجم و گستردگی کار  طراحی و اجرا دارد و همچنین تعداد دستیاران و زمان فعالیت آنها را درهر  پروژه، طراح تعیین می کند.
دکور، لباس و آکسسوار پس از اولین اجرای عمومی به مدیرصحنه و یا مجری طرح و  یا مدیر تولید تحویل داده می شود و پس از آن مسئولیت حفظ و نگهداری آنها  از طراح سلب می شود.
اهداف:
-    اهداف انجمن علاوه بر آنچه در اساسنامه خانه تئاتر درج شده است به شرح زیر می باشد،.
1- ایجاد نظامی حرفه ای برای کنترل و احقاق حقوق صنفی اعضاء.
2- تشکل تمامی کسانی که در زمینه طراحی صحنه و لباس تئاتر فعالیت می کنند و ایجاد حس همکاری میان  آنها.
3- کسب صلاحیت انجمن به عنوان بالاترین مرجع علمی، هنری و فنی در مسائل حقوقی و حرفه ای برای حمایت از حقوق مادی و معنوی اعضاء.
موضوع فعالیت:
با در نظر گرفتن موضوع فعالیت در ماده 7 اساسنامه خانه تئاتر، انجمن موظف  به برنامه ریزی جهت کمک در رسیدن به اهداف این ماده در ارتباط با صنف خود  خواهد بود.
فعالیت انجمن علاوه بر آنچه در ماده 7 اساسنامه آمده، عبارت است از:
1- همکاری و هماهنگی با سازمان های مسئول برای کمک در تنظیم قوانین و مقررات حرفه طراحی تئاتر، از طریق خانه تئاتر.
2- ایجاد زمینه های همکاری میان اعضای انجمن و دیگر انجمن ها و کانون های خانه تئاتر به منظور اعتلای کمی و کیفی حرفه طراحی تئاتر.
3- تشویق، پشتیبانی و حمایت از طراحان صحنه و لباس برای دستیابی به تئاتری بهتر.
فصل دوم عضویت:
-    عضویت در انجمن بر سه نوع است: پیوسته، وابسته و افتخاری.
الف) عضویت پیوسته که دارای کلیه اختیارات و وظایف و حقوق عضویت می باشد و  تحت پوشش کلیه حمایت های مادی و معنوی خانه تئاتر قرار دارد و می تواند جهت  انتخاب در شورای مرکزی انجمن خود و هیأت مدیره خانه تئاتر کاندیدا شود و  در کلیه مجامع عمومی دارای حق رأی می باشد.
ب) عضویت وابسته از کلیه حمایت های مادی و معنوی خانه تئاتر و انجمن  برخوردار است ولی نمی تواند برای شواری مرکزی انجمن خود و یا هیأت مدیره  خانه تئاتر کاندیدا شود و فقط دارای حق رأی در مجامع عمومی عادی و عادی به  طور فوق العاده می باشد.
ج) عضو افتخاری : کلیه کسانی که به عناوین مختلف منشأ خدمات در حرفه طراحی  بوده اند، با پیشنهاد شورای مرکزی انجمن و یا هیأت مدیره خانه تئاتر و قبول  دعوت از جانب شخص مورد نظر به عضویت افتخاری انجمن درآیند و مورد حمایت  های مادی و معنوی خانه تئاتر و انجمن قرار گیرند.
- شرایط عضویت در انجمن طراحان صحنه و طراحان لباس بر اساس شرایط تخصصی که در برگه ضمیمه آیین نامه تعیین شده است.
الف) عضویت پیوسته با حداقل200 امتیاز و 5 کار و سابقه عضویت وابسته به مدت دو سال.
ب) عضویت وابسته با حداقل 110 امتیاز و 2 کار.
ج) عضویت افتخاری بر اساس مندرجات آیین نامه.

1-    ارائه مدرک فارغ التحصیلی کارشناسی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم
2-    طراحی صحنه  و یا لباس اجرای حرفه ای حداقل 3 اجرا برای فارغ التحصیلان مرتبط و حداقل 5 اجرا برای فارغ التحصیلان غیر مرتبط
3-    دستیاری طراح صحنه و یا طراح لباس در 2 اجرای حرفه ای برای فارغ  التحصیلان مرتبط  4 اجرای حرفه ای برای فارغ التحصیلان غیر مرتبط با اخذ  تاییدیه از طراحان مورد وثوق انجمن

تبصره 1: بررسی و تشخیص موارد خاص و مبهم به عهده شورای مرکزی است.
تبصره 2: شورای مرکزی پس از دریافت تقاضای عضویت، با توجه به مفاد آیین  نامه و بررسی های لازم در صورت تطابق با آیین نامه عضویت وی را تأیید و  اقدام به صدور کارت می کند. پس از صدور کارت تسهیلات بیمه ای عضو جدید توسط  خانه تئاتر ایجاد خواهد شد.
تبصره 3: عضویت در انجمن منوط به پذیرش اساسنامه خانه تئاتر و آیین نامه انجمن است.

تبصره4: شورای مرکزی انجمن می تواند به تشخیص  صلاحدید خود از کلیه متقاضیان عضویت آزمون به عمل آورد .

وظایف اعضاء:
1- پرداخت ورودیه، حق عضویت سالانه تا پایان خردادماه همان سال به شماره  حساب خانه تئاتر 5875 بانک ملی شعبه خشایار کد 544 با ذکر نامه انجمن  طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر و ارائه فیش بانک به امورمالی خانه تئاتر از  طریق انجمن.
2- شرکت در مجامع عمومی انجمن و خانه تئاتر.
3- ارائه گزارش فعالیت تئاتری تا پایان هر سال به انجمن جهت تکمیل آرشیو  فعالیت اعضاء و احتساب در درجه بندی طراحان از طریق ارائه بروشوها و فرم  های تهیه شده در انجمن.
4- کلیه اعضاء پیوسته و وابسته جهت بالا بردن توان صنفی خود و انجمن،  موظفند ضمن حفظ ارتباط و آگاهی از اخبار انجمن در برنامه هایی که از جانب  انجمن و خانه تئاتر با اطلاع قبلی صورت می گیرد حضور فعال داشته باشند مگر  آنکه دارای عذر موجه و مستند باشند.
5- چنانچه هر یک از اعضای انجمن شکایت صنفی داشته باشد، شکایت خود را به  صورت کتبی به شورای داوری انجمن ارائه می  دهد، شورا پس از بررسی و تلاش  برای مصالحه طرفین در صورت عدم دستیابی به نتیجه مطلوب، توسط بازرس انجمن،  موضوع به شورای داوری خانه تئاتر ارجاع داده خواهد شد.
6- رعایت و حفظ جایگاه و شأنیت انجمن و خانه تئاتر در مجامع صنفی و غیر صنفی.
7- استمرار عضویت در انجمن منوط به یک فعالیت در هر رشته طراحی در فاصله  زمانی دو سال است. تشخیص موارد فوق به عهده شورای مرکزی انجمن است.
تعلیق یا لغو عضویت:
1- در صورت تخلف از اساسنامه خانه تئاتر و آیین نامه انجمن و یا انجام عملی  مغایر با حیثیت صنفی و حرفه ای از طرف هر یک از اعضاء انجمن، شورای مرکزی  می تواند با اکثریت آرا عضویت فرد خاطی را به حالت تعلیق در آورد و یا لغو  عضویت نماید و یا مورد را به شورای داوری خانه تئاتر ارجاع دهد. حالت تعلیق  یا لغو عضویت باید حداکثر ظرف مدت یکماه به عضو مورد نظر به صورت مکتوب  ابلاغ گردد.
2- پرداخت نکردن حق عضویت سالانه تا پایان خرداد ماه همان سال موجب تعلیق عضویت خواهد شد.
2- غیبت غیرموجه مجمع عمومی پیاپی، و ندادن وکالت به دیگر عضو موجب تعلیق عضویت خواهد شد.
4- ارائه نکردن گزارش فعالیت سالانه در پایان هر سال و یا حضور فعال نداشتن  در برنامه های پیش بینی شده در انجمن و یا خانه تئاتر، موجب تعلیق عضویت  بنا به نظر شورای مرکزی انجمن خواهد شد.
5- هر عضو معلق چنانچه تا سه ماه پس از دریافت نامه تعلیق برای رفع مشکلات  خود اقدام نکند و یا توضیحات قانع کننده ای ارائه ننماید عضویت وی لغو به  صورت مکتوب به وی ابلاغ خواهد شد.
6- هر عضو تعلیقی یا لغو عضویت شده حق دارد از تاریخ دریافت نامه تا سه ماه  اعتراض خود را به بازرس و شورای داوری خانه تئاتر ارائه نماید. طرفین،  تابع نظر شورای داوری خواهد بود و تا اعلام رأی شورای داوری عضویت شخص،  معلق خواهد بود.
7- مدت تعلیق نباید از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر باشد، همچنین مدت تعلیق تا یکبار با تصویب شورای مرکزی انجمن قابل تمدید است.
8- عضو معلق تا تعیین وضعیت از کلیه حقوق معنوی خانه تئاتر و انجمن مرحوم است.
فصل سوم:
-    ارکان انجمن عبارتند از : مجمع عمومی، شورای مرکزی و بازرس.
مجمع عمومی:
-    مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری در انجمن است که به صورت عادی و  در صورت ضرورت ، عادی به طور فوق العاده تشکیل می شود که شامل اعضای پیوسته  و وابسته است.
-    مجمع عمومی عادی سالی یکبار در ماه آبان- آذر هر سال به دعوت شورای مرکزی تشکیل می شود و وظایف آن به شرح زیر است:
الف) دریافت گزارش شورای مرکزی و بازرس در مورد فعالیت های انجمن.
ب) انتخاب اعضاء شورای مرکزی و بازرس هر دو سال یکبار.
ج) بررسی و اتخاذ تصمیم درباره مواردی که شورای مرکزی پیشنهاد می کند( در قالب حدود و اختیارات آیین نامه).
د) بررسی و تصمیم گیری درباره مسائلی که شورای مرکزی در خصوص آنها به توافق نرسیده و رسیدگی به آنها به مجمع عمومی ارجاع شده است.
ه) تصمیم گیری درباره گزارش بازرس و سایر امور انجمن.
و) رسیدگی به گزارش های مالی انجمن و بررسی عملیت مربوط به آن.
وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده انجمن:
-    مجمع عمومی فوق العاده به دعوت اکثریت اعضاء شورای مرکزی ، بازرس و یا  درخواست حداقل یک سوم اعضاء پیوسته انجمن در هر زمان و موارد ضروری، برای  موارد زیر تشکیل می گردد:
الف) عزل و جایگزینی اعضاء شورای مرکزی و بازرسان.
ب) تعیین و اصلاح آیین نامه انجمن.
ج) موراد فوق العاده فراتر از وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی.
تبصره: عزل هر یک از اعضای شورای مرکزی، فقط از طریق مجمع عمومی فوق العاده انجمن امکان پذیر است.
تبصره: دعوت از مجمع عمومی باید با قید دستورجلسه ، روز، ساعت و محل تشکیل  آن حداقل 15 روز قبل به نحو مقتضی به اطلاع  اعضا انجمن برسد.
-    طرز تشکیل و برگزاری مجمع عمومی:
1- جلسات مجمع عمومی با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت می یابد. چنانچه در  جلسه اول حد نصاب مذکور حاص نشد،  مجدداً با قید همان دستورجلسه و ذکر دلیل  عدم تشکیل جلسه اول برای مجمع عمومی نوبت دوم دعوت بعمل می آید. فاصله  مجمع عمومی نوبت دوم نباید بیش از 30 روز و کمتر از 15 روز باشد. جلسه دوم  با حضور هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد شد.
2- جلسات مجمع عمومی را رئیس شورای مرکزی و در غیاب وی نائب رئیس، افتتاح  می کند. سپس برای انتخابات ، یک رئیس جلسه، دو ناظر و یک منشی برای اداره  جلسه انتخاب می شوند. در جلسه مجمع عمومی فقط درباره دستورجلسه از پیش  تعیین شده مذاکره می شود و رأی گیری به صلاحدید عمومی به صورت علنی یا مخفی  خواهد بود. هنگام ورود هر عضو مشخصات وی در لیست ذکر شده به امضاء عضو می  رسد. منشی جلسه صورت مذاکرات را تهیه می کند که به امضاء رئیس ، ناظران و  منشی خواهد رسید. حضور بازرس خانه تئاتر در مجامع عمومی اجباری است و  صورتجلسه باید به تأئید وی برسد. صورتجلسات به عنوان اسناد انجمن همواره  بایستی در انجمن محفوظ بماند.
شورای مرکزی:
-    شورای مرکزی انجمن متشکل از هفت عضو اصلی و سه عضو جایگزین ( علی  البدل) یک بازرس اصلی و یک بازرس جایگزین که از میان اعضای پیوسته، توسط  مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره: در صورت بروز موارد خاص شورای مرکزی توسط مجمع عمومی فوق العاده نیز انتخاب می شوند.
-    در صورت استعفاء، ممنوعیت قانونی و یا فوت هر یک از اعضاء شورای  مرکزی، عضو علی البدل به ترتیب اولویت آرا جایگزین او خواهد شد. در صورت  استعفای چهار نفر از اعضای شورای مرکزی، بایستی مجمع عمومی برای انتخاب  شورای جدید تشکیل شود. تا تشکیل مجمع و انتخاب مجدد، اداره انجمن با شورای  قبلی خواهد بود.
-    شورای مرکزی در اولین جلسه پس از انتخابات از میان خود با اخذ رأی یک  رئیس، یک نائب رئیس،  یک خزانه دار و یک منشی انتخاب می کند. همچنین  مسئولیت های دیگر در انجمن نیز تعیین می گردد.
تبصره: رئیس شورا از بین اعضای شورا با سابقه حداقل یک دوره دو ساله عضویت در شورا انتخاب می شود.
-    جلسات شورای مرکزی باید حاقل پانزده روز یکبار تشکیل شود و با حضور  چهار نفر از اعضای شورای مرکزی رسمیت دارد. در رأی گیری  های شورا چنانچه  رأی مساوی باشد، رأی رئیس شورا تعیین کننده است.
-    صورتجلسات شورای مرکزی توسط منشی در دفتری ثبت و به امضای حاضرین می  رسد و در پایان هر جلسه دستورجلسه بعدی تعیین و در دفتر ثبت می  شود.
-    در صورت غیبت غیرموجه هر یک از اعضای شورای مرکزی در سه جلسه متوالی و  یا شش جلسه غیر متوالی به عنوان لغو عضویت از شورای مرکزی محسوب خواهد شد.
تبصره: تشخیص موجه بودن غیبت اعضاء به عهده شورای مرکزی و بازرسان است.
-    در صورت غیبت هر یک از اعضای اصلی درجلسات شورا، یکی از اعضای جایگزین  به ترتیب اولیت آرا در همان جلسه به جای عضو غایب انجام وظیفه خواهد نمود.  اما در صورت حضور همه اعضاء اصلی، اعضای جایگزین فقط دارای نظر مشورتی  هستند و حق رأی ندارند.
-    اعضای شورای مرکزی و بازرسان نباید عضو هیأت مدیره انجمن یا کانون  دیگری در خانه تئاتر باشد، عضویت در هیأت مدیره خانه تئاتر از این قاعده  مستثناست.
-    تغییر و تحول و انتقال مسئولیت به شورای مرکزی جدید باید حداکثر ظرف یک ماه پس از انتخابات انجام گیرد.
وظایف و اختیارات شورای مرکزی:
شورای مرکزی پس از مجمع عمومی عالی ترین رکن انجمن  است و جز در موارد مصرح  که در صلاحدید خاص مجمع عمومی است و حق تصمیم  گیری درباره کلیه امور  انجمن را دارد که مهمترین آنها عبارتند از :
1- اجرای مصوبات  مجمع عمومی
2- تعیین خط مشی انجمن و ارائه آن جهت تصویب به مجمع عمومی.
3- اداره کلیه امور انجمن در چهارچوب اهداف آیین نامه و مصوبات مجمع عمومی.
4- دعوت برای مجمع عمومی.
5- بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی انجمن.
6- کارشناسی امور تخصصی.
7- تشکیل کمیته های تخصصی برای رسیدگی به مسائل مربوط به آن.
8- انتخاب نماینده یا نمایندگانی از بین خود یا سایر اعضاء با کلیه اختیارات لازم در تمامی امور مقتضی.
9- بررسی در خواست عضویت متقاضیان و قبول یا رد آن و تصمیم گیری نسبت به اخراج یا لغو عضویت اعضاء بر اساس مقررات مصوب.
10- نمایندگی تام الاختیار از طرف انجمن در مقابل محاکم و مراجع قانونی یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر.
11- انعقاد قراردادهای لازم با اشخاص حقیقی و حقوقی؛ با هماهنگی خانه تئاتر.
12- کلیه قراردادها و اسناد و مدارک تعهدآور باید به تصویب شورای مرکزی  برسد و سپس با امضای رئیس شورای مرکزی و خزانه دار، با مهر انجمن دارای  اعتبار خواهد بود.
13- تشکیل شورای حل اختلاف و داوری جهت رفع مشکلات حقوقی، قانونی، حرفه ای  و صنفی اعضاء.
14- موضع گیری و اعلام نظر کارشناسانه در خصوص مسائل انجمن و صنف.
15- شورای مرکزی انجمن موظف است برنامه سالانه خود را همراه با برآورد و  سایر موارد لازم تا نیمه اردیبهشت هر سال به هیأت مدیره خانه تئاتر ارائه  دهد.
16- تمامی مسئولیت های اجرای در ارتباط با انجمن نسبت به خانه تئاتر بر  اساس رعایت موازین اساسنامه و موارد این آیین نامه و خط مشی خانه تئاتر بر  عهده رئیس شورای مرکزی انجمن است.
17- بعد از انتخابات حکمی از جانب هیأ ت مدیره خانه تئاتر به هر یک از اعضای شورای مرکزی بر اساس مسئولیت ایشان داده می شود.
18- معرفی یک نماینده به عنوان نماینده انجمن برای حضور در جلسات شورای  هماهنگی و سیاستگزاری به عنوان رابط هیأت مدیره خانه تئاتر و شورا با انجمن  الزامی است و در صورت غیبت نماینده، رئیس شورای مرکزی پاسخگو است.
بازرس:
مجمع عمومی برای نظارت و بازرسی در اداره امور انجمن، یک نفر را به عنوان  بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس جایگزین( علی البدل) برای مدت دو  سال انتخاب می کند. انتخاب مجدد آن ها برای دوره های بعدی بلامانع است.
وظیفه بازرس:
مجمع عمومی برای نظارت و بازرسی در اداره امور انجمن، یک نفر را به عنوان  بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس جایگزین ( علی البدل) برای مدت دو  سال انتخاب می کند.
انتخاب مجدد آن ها برای دوره های بعدی بلامانع است.
وظیفه بازرسی نظارت بر انطباق نحوه اداره انجمن با مفاد آیین ناامه و  مقررات مصوب مجمع عمومی، اعلام تخلفات و درخواست رفع آن از شورای مرکزی،  بررسی و طرح شکایات در مجمع عمومی و بررسی گزارش شورای مرکزی و تأیید آن در  مجمع عمومی است. بازرسان حق دارند در هر زمان دفاتر و اسناد انجمن را  بازرسی کنند و شورای مرکزی موظف است تمامی دفاتر و اسناد را در اختیار  بازرسان قرار دهد.
فصل چهارم:
امور مالی و محاسباتی:
کلیه مسائل مالی انجمن تابع اساسنامه و قوانین خانه تئاتر است. همچنین  انجمن برای پیشبرد اهداف و برنامه های خود می تواند از موسسات عمومی و  خصوصو ، اشخاص حقیقی و حقوقی به شرط حفظ استقلال انجمن کمک های بلاعوض  دریافت نمایند.

 

 

 

آیین نامه درجه بندی هنری هنرمندان تئاتر

«طراحان صحنة و لباس»

 

تعاریف:

طراح: منظور از طراح، فردی است که به  درخواست و هماهنگی با کارگران، اساس متن یا موضوع مشخص، مسئولیت طراحی و  خلق فضای بصری و تمامی اجزای تشکیل دهنده یک نمایش را و همچنین طراحی جامه  بازیگران و متعلقات آن را بر عهده می‌گیرد و تحت نظارت او توسط گروه‌های  تولیدی و اجرایی تهیه و آماده می‌شود.

اجرای حرفه‌ای: منظور از اجرای حرفه‌ای یا  کار، طراحی صحنه یا لباس برای نمایش‌هایی است که در یکی از تالارهای اصلی  مراکز نمایشی و به مدت حداقل پانزده اجرا به روی صحنه رفته باشد.

درجه بندی:

 گروه اول:  طراح با سابقه 25 اجرای حرفه‌ای و یا 18 سال سابقه کار حرفه‌ای با 15 اجرا برای طراحی صحنه و یا لباس.

 گروه دوم: طراح با سابقه 20 اجرای حرفه‌ای و یا 15 سال سابقه کار حرفه ای با 12 اجرا برای طراحی صحنه و یا لباس.

گروه سوم: طراح با سابقه 15 اجرای حرفه‌ای و یا 12 سال سابقه کار حرفه‌ای با 10 اجرا برای طراحی صحنه و یا لباس.

گروه چهارم: طراح با سابقه 12 اجرای حرفه‌ای یا 9 سال سابقه کار حرفه‌ای با 7 اجرا برای طراحی صحنه و یا لباس.

گروه پنجم: طراح با سابقه 8 اجرای حرفه‌ای و یا 6 سال سابقه کار حرفه ای با 4 اجرا برای طراحی صحنه و یا لباس.

گروه ششم: طراح با سابقه 5 اجرای حرفه‌ای و یا 3 سال سابقه کار حرفه‌ای با 2 اجرا برای طراحی صحنه و یا لباس.

طراح ارشد: فردی است دارای منزلت حرفه‌ای،  با سابقه 30 اجرای حرفه‌ای یا 25 سال سابقه کار حرفه‌ای ، با 20 اجرا برای  طراحی صحنه و لباس که شهرت هنری خاص دارد.

تبصره 1: دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن از مقطع لیسانس تا دکترا به ترتیب از 1 تا 3 اجرای مورد نیاز معاف خواهند بود.

تبصره 2: حداقل حق‌الزحمه طراحان برای هر  کدام از موارد صحنه و لباس بر مبنای آیین نامه پرداخت حقوق تولید کنندگان  تئاتر حرفه‌ای اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطابق  توافق نامة شماره 9320/88 مورخ 20/4/88 محاسبه می‌گردد و قابل پرداخت  می‌باشد.

تبصره 3: ضرورت همکاری، تعداد و حق الزحمه  دستیاران صحنه و لباس در هر پروژه با توجه به حجم و گستردگی نمایش و با  توافق طرفین تعیین می‌گردد همچنین حق الزحمه طراحان لباس در نمایش‌های کم  پرسناژ با توافق طرفین و در دو گروه پایین‌تر صورت می‌گیرد.

چنانچه نمایش دارای ویژگی‌های خاصی در حیطه طراحی صحنه و لباس  باشد مبلغ قرارداد با توجه به حداقل حق‌الزحمه و با توافق طرفین افزایش  پیدا خواهد کرد.

این آیین نامه مشتمل بر 2 بند تعاریف، 7 گروه درجه بندی و 3 تبصره می‌باشد.


موردی برای نمایش وجود ندارد.
درباره‌ی نویسنده
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...