طراح صحنه تئاتر  ، طراح لباس تئاتر

تحصیلات : کارشناسی صحنه و لباس تئاتر

فعالیت ها :
طراح لباس تئاتر،سینما،تلویزیون و برند/مدیرآموزش موسسه فرهنگی هنری هفت آینه میترا

فعالیت های هنری :
طراحی صحنه تئاتر :
1-اپرای فلوت سحرآمیز /کارگردان: داینا آداما/طراح صحنه: رضا مهدی زاده/ دستیارطراح صحنه: پانیذ حمیدیانفر/تالار وحدت/13۹3
2-فاوست/ کارگردان: حمیدرضا نعیمی/طراح صحنه: رضا مهدی زاده/ دستیارطراح صحنه: پانیذ حمیدیانفر/تالار وحدت /13۹3
3-باغ دلگشا/ کارگردان: پری صابری/ طراح صحنه: رضا مهدی زاده/ دستیارطراح صحنه: پانیذ حمیدیانفر/ تالار وحدت/ 13۹3
4-نانبشته/ کارگردان: آزاده داربویی/طراح صحنه: رضا مهدی زاده/ دستیارطراح صحنه: پانیذ حمیدیانفر/سالن استادانتظامی-خانه هنرمندان/13۹3
5-خانه کاغذی/ طراح وکارگردان:مهدی برومند/ مدیرصحنه: پانیذ حمیدیانفر/ تماشاخانه باران/ 13۹4
6-هیچکس نبود بیدارمان کند/ کارگردان: پیام دهکردی/ طراح صحنه: رضا مهدی زاده/ دستیارطراح صحنه: پانیذ  حمیدیانفر/تماشاخانه باران /13۹4
7-کنارستاره ها برمیگردم/کارگردان: زهره بهروزینیا/ مدیرصحنه: پانیذ حمیدیانفر/سالن استاد انتظامی-خانه  هنرمندان/13۹4
8-کامالوکا/ کارگردان: محسن موسویخواه/ مدیرصحنه: پانیذ حمیدیانفر/تماشاخانه مهرگان/13۹۸
9-جنایت و مکافات / کارگردان: ایمان افشاریان/ منشی صحنه: پانیذ حمیدیانفر/ تماشاخانه عمارت مسعودیه /1394
10-جوجه تیغی/کارگردان: بهرام افشاری/منشی صحنه: پانیذ حمیدیانفر/تماشاخانه باران /13۹4
11-گرگها کروات نمیزنند/ کارگردان: عادل عزیزنژاد/ منشی صحنه: پانیذ حمیدیانفر/پردیس تئاتر شهرزاد/13۹۸

طراحی لباس تئاتر :
1- کروکودیل/کارگردان: آرش نژاد/ طراح لباس: پانیذ حمیدیانفر/ عمارت نوفلل لوشاتو/1396
2-ماندات/کارگردان: پوریا جلالوندی/طراح لباس: پانیذ حمیدیانفر/تماشاخانه دیوارچهارم/13۹۸
3-شک و شوک/کارگردان: حسین نورعلی/طراح لباس: پانیذ حمیدیانفر/ پردیس تئاتر شهرزاد/13۹۸
4-خنکای ختم خاطره/کارگردان: پوریا جلالوندی/طراح لباس: پانیذ حمیدیانفر/تماشاخانه دیوارچهارم/1399
5-چرک/کارگردان: عادل عزیزنژاد/طراح لباس: پانیذ حمیدیان فر/پردیس تئاتر شهرزاد/13۹۹
6-حصار/کارگردان: یاسمن نصرتی/طراح لباس: پانیذ حمیدیانفر/پردیس تئاتر شهرزاد/13۹۹
7-منهای دو/کارگردان: جواد رازقندی/طراح لباس: پانیذ حمیدیانفر/تماشاخانه مهرگان/13۹۹
8-شب جنایتکاران/کارگردان: سهاب محبعلی/ طراح لباس: پانیذ حمیدیانفر/پردیس تئاتر شهرزاد /1400
9-میکروتئاترمهرانه/ کارگردان: رسول قادری /طراح لباس: پانیذ حمیدیانفر/سالن شانو/1400