اولین نشست هم اندیشی تیم داوری و ارزیابی آثار طراحان صحنه و لباس ۱۴۰۱ با حضور آقایان عادل بزدوده، منوچهر شجاع ، خانم منیره ملکی با رئیس انجمن آقای میثم نویریان و روابط عمومی خانم مونا گلپایگانی در خانه تئاتر؛ صورت پذیرفت.

مقرر شد پس از جمع بندی نهایی شیوه بررسی آثار طی اطلاعیه ای در روزهای آتی به سمع و نظر اعضای محترم انجمن برسد ۱۵ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۰صبح الی ۱۳